Login

Car rental terms and conditions

TERMENI si CONDITII Inchiriere masina – ROMANA

For English click HERE

Acte necesare la preluarea masinii

 • Act de identitate sau pasaport valabil
 • Permis de conducere national sau international valabil

Pretul de închiriere – Garantia

Pretul este cel stabilit in urma rezervarii online sau telefonice si stipulat in contract.

Garantia se stabileste in functie de masina inchiriata iar valoarea acesteia incepe de la 100 EURO. Suma va fi restituita integral la restituirea masinii neavariate conform contractului.

Plata se face integral la preluarea masinii, în momentul semnarii contractului de catre client.

Plata se poate face în numerar sau card la preluarea mașinii  – RON, EUR, USD calculate în RON la cursul BNR din ziua semnarii contractului de inchiriere .

Toate tarifele afisate contin TVA.

Clientul are obligatia:

 • Sa detina un permis de conducere national sau international valabil de cel putin 3 ani si sa aiba vârsta minima de 24 ani
 • Sa respecte toate regulile de circulatie aplicate pe teritoriul României
 • Sa nu conduca masina sub influenta bauturilor alcoolice, a drogurilor sau a altor substante interzise
 • Sa anunte Cardys daca masina are probleme. Toate interventiile la masina trebuie facute cu acordul Cardys Rent a Car într-un service agreat de acesta.

Clientul va trebui sa raspunda pentru:

 • plata amenzilor si sanctiunilor primite în perioada în care autovehiculul se afla în folosinta acestuia;
 • stricaciunile cauzate de nefolosirea corespunzatoare a masinii închiriate;
 • stricaciunile cauzate pieselor de rezerva, huselor sau altor bunuri existente în masina inchiriata.

Asigurarea

Masinile pe care Cardys Rent a Car Cluj le inchiriaza au asigurare:

 • RCA obligatorie asigurare
 • Casco,
 • Rovinieta
 • Anvelope de iarna/vara.

Predarea – preluarea masinii

Predarea

 • Masina se preda curata interior/exterior si cu nivelul de combutibil 1/2 sau 1/1.
 • Predarea – preluarea masinii în Cluj sau la Aeroportul International Cluj-Napoca este gratuita.
 • Predarea si preluarea in alta zona se poate face in conditiile in care se percepe o taxa suplimentara.

Returnarea masinii

 • Autoturismul se preda la locul si ora stabilite in contract, daca nu sunt modificari
 • Clientul este rugat sa contacteze firma Cardys Rent a Car cu cel putin 2 ore înainte de predarea masinii
 • Autoturismul va fi predat cu nivelul de combustibil cu care s-a preluat.
 • In cazul in care autoturismul nu este curat se percepe o taxa de 30 ron pentru efectuarea acestui serviciu
 • In cazul in care se depaseste cu 3 ore perioada stabilita pentru returnare fara acordul firmei Cardys Rent a Car, se calculeaza inca o zi.

Conditii generale

Clientul suporta toate cheltuielile legate de refacerea documentelor, cheilor, accesoriilor in cazul in care acestea sunt pierdute din culpa sa.

Media de km inclusi in taxa de inchiriere este nelimitata.

Prelungirea contractului de inchiriere se poate face numai cu acceptul inchiriatorului, cu cel putin 24 ore inainte de expirarea acestuia si numai in limita disponibilitatii autovehiculului
Cardys Rent a Car nu permite trecerea frontierelor cu autovehiculele companiei fara ca acest lucru sa fie stipulat in contractul de inchiriere.

Soferul aditional trebuie obligatoriu mentionat in contractul de inchiriere si trebuie sa respecte in totalitatea termenii si conditiile firmei Cardys Rent a Car.

Este obligatorie comunicarea imediata, a oricarei defectiuni tehnice si respectarea indicatiilor primite de la firma de inchirieri auto.

Clientul are obligatia de a informa imediat, in termen de maxim 12 ore, in scris si verbal:

 • in cazul pierderii sau furtului certificatului de inmatriculare/autorizatiei de circulatie provizorie, a cheilor si/sau telecomenzilor autovehiculului;
 • furtul autovehiculului sau al unor parti componente sau piese ale acestuia, precum si orice paguba produsa autovehiculului;
 • aparitia unei defectiuni sau producerea unui accident si sa respecte indicatiile firmei Cardys Rent a Car.

Informatii suplimentare legat de conditiile de inchiriere le puteti obtine la telefon: 0040 741.264.607 / 0040 745.364.466 or mail: office@cardysrentacarcluj.ro.

Car Rental TERMS AND CONDITIONS – ENGLISH

Necessary documents on pick-up the car for rent

 • Valid identity document or passport
 • Valid national or international driver’s license

Rental price – Deposit

The price is established following the online or telephone reservation stated in the contract.

The deposit is established depending on the reserved vehicle and its value starts from 100 EURO. The amount will be fully refunded on the return of the un-damaged vehicle based on the contract.

The payment is made in full when the car it’s picked up and the customer signs the contract.

The payment is made in cash or card : RON, EUR, USD calculated in RON at the BNR [National Romanian Bank].

All listed prices include VAT.

Client’s obligations:

 • To hold a national or international driver’s license. At least 3 years old and to have the minimum age of 24.
 • To obey all the traffic rules applicable on the Romanian territory
 • Not to drive the rented car under the influence, drugs or other prohibited substances
 • To inform the renter if the vehicle has defects. All interventions to the vehicle must be made with the Cardys approval in a service agreed by the latter.

The customer will be responsible for:

 • the payment of fines and sanctions received in the period of use of the rented car;
 • damages caused by the improper use of the rented car;
 • damages caused to the spare parts, the bonnets or to other items from the car.

Insurance

The vehicles rented by Cardys rent a car Cluj have insurance policy:

 • Mandatory civil liability insurance
 • Casco,
 • Road tax
 • Winter/Summer tires.

Delivery-returning the rented car

Delivery

 • The car is delivered clean in the interior/exterior and with level of fuel of 1/2 or 1/1.
 • The car delivery-returning in Cluj or at Cluj – Napoca International Airport is free.
 • The delivery and returning the car in another area is made subject to an additional fee.

Return of the car

 • The car is returned to the place and time established in the contract. If there are changes, the customer must contact Cardys Rent a Car at least 2 hours before the car return.
 • The car will be returned with the same level of fuel as when it was delivered.
 • If the car is not clean, a fee of 30 RON will be charged for this service
 • If the period established for return is exceeded with 3 hours without the approval of Cardys Rent a Car, another day will be calculated.

General terms

The customer bears all costs related to the remaking of documents, keys, accessories if they are lost due to his/her fault.

The average of km included in the rental fee is unlimited.

The extension of the rental contract can be made only with the renter’s approval. At least 24 hours before its expiry and only subject to availability of the vehicle.

Cardys Rent a Car does not allow border crossing with the company vehicles without stating this in the rental contract.

The additional driver must be stated in the rental contract and must fully comply with the terms and conditions of Cardys Rent a Car.

Any technical defect is must be immediately notified, as well as the instructions received from the rent a car company;

The customer must immediately inform, within maximum 12 hours, in writing and orally:

  • the loss or theft of the registration certificate/temporary driver’s license, the keys and/or vehicle’s remotes;
  • the theft of the vehicle or of other parts of it, as well as any damages to the vehicle;
  • the appearance of defects or occurrence of accidents and must comply with the instructions of Cardys Rent a Car.

You can get additional information related to the rental terms on telephone: 0040 741.264.607 / 0040 745.364.466 or mail: office@cardysrentacarcluj.ro.

Cardys Rent a Car Cluj © 2019. All rights reserved.